huji Department of Environmental Economics and Management

Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment,
The Hebrew University of Jerusalem

Yoav Kislev

 

  מאמרים בעברית


  משק המים--סקירה מאויירת (PDF)

  מורשתו הכלכלית של רן מוסנזון (PDF)

  מים וחקלאות (PDF)

  שווקים למים (PDF)

  שילוב תנאי אי-וודאות בניהול משק המים (PDF)

  משטר מלח בר-קיימא במאגר החוף (PDF)

  הרצאה: מחירי המים בעידן ההתפלה (PDF)

  הרפורמה בתעריפי המים בחקלאות (PDF)

  הקצאה תת-אופטימלית של מים שפירים (PDF)

  משק הקולחים - עלויות ומחירים (PDF)

  עובדים זרים ושינויי מבנה בחקלאות (PDF)

  אור השמש (PDF)

  ההסדרה הכלכלית של משק המים (PDF)

  משק המים באנגליה ובווילס (PDF)

  הביקוש למים ברשויות המקומיות (PDF)

  קווים לדמותה של רשות המים הממשלתית החדשה (PDF)

  ההסדרה הכלכלית של שני משקי המים (PDF)

  מהספר הלבן לגישה ההולנדית - התייעצות הממשלה הבריטית בציבור (PDF)

  חוק המים החדש (PDF)

  אל המנהל הנכנס של הרשות הממשלתית למים ולביוב (PDF)

  רגולטור שבוי ועין הציבור (PDF)

  זאב קלונר - על גשם והשקיה (PDF)

  על מחירים והיטלים (PDF)

  ביקוש שיא ואמינות הספקה (PDF)

  חילופי תקופות גשומות ושחונות (PDF)

  אקראיות המשקעים ומחירי המים בארבע עונות גשם (PDF)

  מים בישובים הפלסטיניים (PDF)

  הספקת מים אמינה ובת-קיימא (PDF)

  כיצד הגענו למשבר? (PDF)

  שילוב מים טבעיים ומותפלים להספקה אמינה (PDF)

  תובנות של חבר ועדת החקירה (PDF)

  התעריפים החדשים בתאגידי המים והביוב (PDF)

  הערות על קביעת התעריפים (PDF)

  מלים אחדות על עלויות ותעריפים (PDF)

  "פריון המים" בחקלאות (PDF)

  תקציב הממשלה במשק המים בעשור האחרון (PDF)

  שליטים ואזרח (PDF)

  תקציב וביצוע (PDF)

  ארגון ההשקיה במערב ארצות הברית -אז ועתה (PDF)

  מים בדרום קליפורניה (PDF)

  בעקבות הביקורת(PDF)

  הצמיחה והדעיכה של הקואופרציה האידאולוגית בחקלאות (PDF)
  Updated: march, 2014

© The Hebrew University of Jerusalem