לש ורכזל

ןורי ןד רוספורפ

1999 רבמצד 26 - 1922 ילוי 17
 
 



 
 

םימוסרפו םייח תורוק

 
 
 
רקוחהו הרומה ,ןורי ןד רוספורפ
 
 
דימעהו הנש םישולש ךשמב תואלקחל הטלוקפב רשא תיאלקח הלכלכל הקלחמב דמיל ןורי ןד 'פורפ

ובוש רחאל ,1959 תנשב הז היה ;ןורי לש ןושארה סרוקה ידימלת ןיב יתייהו יתיכז .םיבר םידימלת

תודחא םינש החתופש יטמתמ ןונכת תטיש ,יראיניל ןונכתב היה סרוקה .תירבה-תוצראב תומלתשהמ

םיננכתמ ,םינלכלכל התוא ריבעה אוה .הטלוקפה ידימלתל הטישה תארוהב קפתסה אל ןורי .ןכל םדוק

,םילבקתמש םירפסמה לשו םיבושיחה לש תועמשמל ןתנ ןוריש הראהה תוכזב .ץראה לכב קשמ ישנאו

םשיי םג ןורי .ירוזא ןונכתבו םיבשומב ,םיצוביקב היה םושייה ;הבר יטמתמה ןונכתה תצופת התייה

.הדש ילודיגו םיעטמ ,חמוצה יפנע תוחתפתה לע זא ךרעש לודגה רקחמל ותוא
 

היה אוה הז םוחתב .םימב שומישה לש תוילכלכה תויעבב רושק היה וילא סנכנ ןוריש ינשה אשונה

תוחילמ לש העפשהה בושיחל םיכרד חתיפש םינושארה ןיב היה ןורי .םלועב וינפל ךלה ומשש ץולח

םיבושייו םיאלקח ןיב םימה תקולח לש הלאשב קסע אוה .םייאלקחה םילודיגה תויחוור לע םימה

.םיבשומב םימב שומישהו בויב ימ לש הבשהה לש ילכלכה דצב לפיטש םינושארה ןיב היה אוה .םינכש

םילוכי דציכ .ירפכה שועיתה - שדח הדש חתפ אוה הנש םירשעכ ינפל :םימב קר לפיט אל ןורי םלוא

םיבושייה םילוכי דציכו ירפכה בושייה םוחתב םהירבחל הקוסעתה תויורשפא תא ביחרהל םיבשומה

.םימוחתה ינש לע ליבקמב דבע תובר םינש .תוירוזא תוישעת חתפל ,םהיגוסל ,םייאלקחה
 

עדי תרבעהבו יעוצקמ הלועפ ףותישב תוריסמב ןורי קסע םירצמ םע םולשה םכסה תמיתח זאמ

,םירצמל תובר םימעפ עסנ תואלקחה דרשממ םיחמומו הטלוקפב םיתימע םע דחי .תירצמה תואלקחל

.הלועפה ףותיש תאו תואלקחה תא םדיקו לשממו ישנאו םיחמומ םע םיישיאו םייעוצקמ םירשק רשק

.םולשה םודיקל תישיא תוביוחמו תיעוצקמ המורת לש בוליש וז הדובעב האר ןורי
 

םינש ןב ,טרופמ חותינ םייס אוה .תואלמגל ותאיצי ירחא םג תיעוצקמה ותדובעב ךישמה ןורי ןד

ימב םיראשנש םילקימיכה לע טרופמ יעוצקמ רקס ךרע רפסמ םישדוח ינפל קרו םימה קשמ לש ,תודחא

.םילודיגהו עקרקה לע םתעפשהו םיבשומה בויבה
 

שארב ומצע האר ,ןלכלכ היהש ףא .תואלקחה םע הלכלכה לש בוליש ,ןוריל יסופיט היה רקסה

םע ושענ םימה לע םירקחמה םג ךכ .הלרוגל גאדו התוחתפתה ירחא בקע ,תואלקחה שיא הנושארבו

תונשב ,ל"ז ןירפלה םייח 'פורפ םע דחי הטלוקפב הנושארה ותדובע ;רקחמ ישנאו הדש ישנא--םיאלקח

תואלקחה רשאכו ;םילוע יבשומ לש רקס התייה ,תירבה-תוצראב תומלתשהל אצי םרטב דוע םישימחה

.תוכבתסהל תוביסה תא גיצהו ררב אוה ,יסנניפ רבשמל םינש הרשע-שמחכ ינפל ,העלקנ
 

תונשמ םיבשומב םייתחפשמה םיקשמה תוחתפתה לע רקחמ ונתקלחמב םייתסה םישדוח המכ ינפל

ןיב םילודג םילדבה שי ןיידעש ונאצמו לחה ןוריש וקב םיכישממכ ונמצע וניאר .םויה דעו םיעבשה

.אלמ ןורתפל ועיגה אל דוע זא והוזש תויעבה .םירחאל םישימחה תונשב םילוע יבשומ ויהש םיבשומה
 

ריהז רקוח ,רוסמ ךירדמ ,ריהב הרומ ,ךרד ללוסכ והורכזי םלוכ .םיבר םידימלת דימעה ןורי ,רומאכ

.המדאה ידבועלו תילארשיה תואלקחל ותוביוחמב קבד ,הדובע שיא ,םיטרפב דיפקמו
 
 

ולסכ באוי

29.12.1999