הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

נוהל סמינרים לתלמידי מוסמך

ככלל, על כל תלמיד למוסמך להשתתף בשני סמינרים בחוג לכלכלה חקלאית ומנהל. השתתפות משמעה נוכחות מלאה במשך סמסטר אחד (בכל סמינר), והרצאה שעליה ניתן ציון.

סמינר תלמידים (71196) – מיועד לתלמידים במסלול המחקרי ובמסלול הלא-מחקרי

 • התלמיד מרצה על נושא לפי בחירתו על סמך הספרות המקצועית הרלוונטית.
 • מרכז הסמינר מאשר את הנושאים וקובע לוח זמנים.
 • פגישת ארגון תתקיים בתחילת סמסטר – יש לעקוב אחרי לוח המודעות במחלקה.

סמינר מחקרי (71996) – מיועד לתלמידים במסלול המחקרי

 • התלמיד מרצה על עבודת הגמר שלו במסגרת הסמינר המחלקתי (יום א' 16:15-18:00).
 • יש לפנות למרכז הסמינר בתחילת הסמסטר לקביעת מועד להרצאה, לאחר אישור המנחה.
 • מומלץ לקיים את ההרצאה מספר חודשים לפני הסיום המשוער של עבודת הגמר, על מנת שהתלמיד יוכל לשלב בעבודה הערות והארות שהתקבלו במהלך ההרצאה.
 • הרצאה נמשכת 45 דקות ללא הארכה. ככלל, רצוי לתכנן 10 דקות לכל אחד מן החלקים:
  • מבוא, מטרת המחקר ותיאור בעיית המחקר כולל סקירת ספרות
  • שיטת המחקר
  • תוצאות ומסקנות
 • את שאר הזמן להקדיש לתשובות על שאלות.

סמינר לא מחקרי (71109) - מיועד לתלמידים במסלול הלא-מחקרי

 • התלמיד מרצה על העבודה הסמינריונית שלו.
 • יש לפנות למרכז הסמינר בתחילת הסמסטר לקביעת מועד להרצאה, לאחר אישור המנחה.
 • מרכז הסמינר קובע את לוח הזמנים. ייתכן שהמפגשים יהיו חופפים לסמינר התלמידים.
K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem