הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

משרות "עוזר הוראה"

סטודנטים המתחילים או ממשיכים לימודים לתואר שני או שלישי בחוג לכלכלת סביבה וניהול מוזמנים להגיש בקשה למשרת תרגול. טופס הבקשה נמצא באתר זה.

הוראות כלליות

 • המשרות מוגדרות כמספר שעות עבודה שבועיות (ש"ש), כאשר משרה מלאה (100%) היא 22 ש"ש. השכר ברוטו הממוצע עבור שעת תרגול הוא כ- 65 ש"ח (סכום זה כולל כיסוי הוצאות נסיעה בהתאם למרחק נסיעה ממוצע מרחובות, כאשר כל מתרגל יזוכה בהוצאות הנסיעה בהתאם למרחק הנסיעה הספציפי לו).
 • משרת התרגול הינה סמסטריאלית. ייעשה מאמץ מרבי לשבץ כל מתרגל בעבודה לשני סמסטרים, אבל אין הבטחה שהדבר יתאפשר.
 • לכל סמסטר מקבלים שכר ל-6 חודשים, בהתאם להיקף המשרה.
 • מי שמקבל משרה בהיקף שנתי של 18 ש"ש (82% משרה) או יותר מקבל בנוסף לשכר פטור מלא משכר לימוד. משרה בהיקף שנתי קטן יותר מזכה בפטור חלקי משכר הלימוד בהתאם ליחס שבין היקף המשרה ל- 82%. למשל, מי שמקבל 50% משרה בסמסטר א' ו- 20% משרה בסמסטר ב' יהיה זכאי לפטור בשיעור של 70/82. הפטור משכר הלימוד נחשב כהכנסה ולכן הוא חייב במס הכנסה בהתאם למדרגות המס.
 • העבודה כוללת בדיקת תרגילים ובחינות, הוראה פרונטאלית (במקרים מסוימים), קיום שעת קבלה לסטודנטים, השתתפות פעילה ביום הפתוח המתקיים בפקולטה ומשימות נוספות בתיאום עם המרצה. כמו כן תיתכן חובת השגחה בבחינות בכל מועד בחינות, לא בהכרח בקורס התרגול.
 • משרות התרגול ניתנות רק לתלמידי תואר שני או שלישי פעילים.
 • עדיפות תינתן לסטודנטים עם ציונים גבוהים, לסטודנטים שאין להם עבודה נוספת, וללומדים במסלול המחקרי.
 • היקף המשרה נקבע על פי מגוון שיקולים, כולל ציונים, היקף העבודה הנדרשת בכל קורס, מספר המעוניינים בתרגול, התקציב העומד לרשות המחלקה ועוד.
 • משרות תינתנה רק אחרי הוכחה של רישום ללימודים. פרסום שיבוץ המתרגלים יתקיים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. הודעה מסודרת תישלח לכולם.
 • בכדי להגיש בקשה, יש למלא את טופס האקסל הנמצא באתר ולשלוח עד לתאריך 15.8 למזכירות המחלקה לכתובת: giliag@savion.huji.ac.il.
 • בקשות תוגשנה אך ורק באמצעות טופס האקסל הנ"ל, שישלח למזכירות לכתובת המצוינת לעייל + גיליונות ציונים סרוקים.
 • בקשה שתוגש ללא גיליונות ציונים לא תזכה לשום התייחסות.
K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem