הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

עבודות מחקר של תלמידי דוקטור

עבודות בתהליך

שם נושא המחקר שם המנחה
ארליכמן חגית שימוש אופטימאלי ארוך טווח במי תהום להשקיה: שיקולי כמות ואיכות פיינרמן+צור
עוזיאלי שרון היבטים של הפיגור הכלכלי של מדינות המזרח התיכון  פלסנר
רגב בשורה היבטים כלכליים וכמותיים למדיניות אכיפת חוק של עבירות צווארון לבן בישראל פלסנר
רופא תניב ניתוח כלכלי של מכרזי קרקעות בישראל פינקלשטיין+אורשן+צור

עבודות שהסתיימו לאחרונה

שם נושא המחקר שם המנחה שנת סיום
דלג'ו מרדכי ארגון הרשויות המקומיות בישראל פינקלשטיין+פיינרמן 2007
אקסלרד גלעד השבת קולחים לשימושים חקלאיים ואקולוגיים: היבטים כלכליים, סביבתיים וארגוניים פיינרמן 2007
מנס-צ'צ'יק ענת כלכלת התיירות הכפרית בישראל פינקלשטיין+פליישר 2006
קחל יעל מבנה וביצועים בענף ההדרים בישראל פינקלשטיין+כסלו 2006
K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem