H E B R E W  U N I V E R S I T Y  O F  J E R U S A L E M
The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment

DEPARTMENT OF  ENTOMOLOGY

Yaacov Lensky

Professor Emeritus of Entomology and Apidology

(10/2012) המחלקה לאנטומולוגיה אבלים על מותו של
פרופ' יעקב לנסקי ומביעים תנחומים למשפחה

The Department Of Entomology is sad to announce the death of
Professor Yaacov Lensky and sends condolences to the family

יעקב לנסקי נולד בוורשה ב-1929, התלווה להורים שנדדו בין עיירות לצרכי פרנסתם. עם כניסת הגרמים לעיר ווצווך, החליטו ההורים לנסוע לוורשה ולהצטרף לסבא בוורשה שכבר הייתה מופצצת. הם התחבאו בבית הסבא עד קרוב לחיסול גטו וורשה.

הם הצליחו לחיות עם ניירות מזויפים בצד הארי של וורשה. כשהתדלדלו מקורות פרנסתם, עזרו להם שתי נשים קתוליות במקום מחבואם ושתי הנשים הפולניות קיבלו אות חסידות אומות העולם.

כשפרץ המרד של המחתרת הפולנית ב-1944 הצטרף יעקב לנסקי, וכעבור כמה חודשים נפלה וורשה למרות המרד, ובהסכם הכנעה של המורדים הכירו במורדים כשבויי מלחמה.

יעקב לנסקי עבר לגרמניה למחנה שבויים (סטלג Q11) שם שהה עד למאי 1945 עד לשחרור באמצעות בנות הברית, וצעד לפולין ברגל 350 ק"מ כדי לאתר את משפחתו, הוא הצליח לתפוס רכבת לוורשה, ושם חיפש את אות החיים של המשפחה בבית שבו גרה המשפחה, הוא רץ ופגש את האימא, כשאבא היה בבית חולים בקרקוב, חולה לב. לאחר 10 ימים בפולין החליט לעלות לישראל, כאשר שמע על הבריגאדה, וחיפש דרך עם תעודות מזויפות לארץ. אחרי הרבה תלאות עלו עם אוניית המעפילים "תל-חי" ובמרץ 46' הגיע לארץ.

באמצעות עליית הנוער למד בנהלל, ומשם ביקש לעבור ל"מקווה ישראל" ב-1947. למד שנה וחודשיים עד פרוץ מלחמת השחרור, ואז הצטרף לחטיבת הראל לגדוד ה-6.

כשהשתחרר השלים את לימודיו ב"מקווה ישראל" לתעודת גמר והאוניברסיטה הסכימה לקבל את המשוחררים ללא תעודת בגרות, והוא השלים את לימודיו בפקולטה לחקלאות.

ומכאן עבד כמדריך לגידול דבורים והשלים לימודיו במסלול של מורים.

קיבל דוקטורט בשנת 1962 ואז התקבל כאסיסטנט ובהמשך כמרצה.

פרופסור לנסקי היה תלמידם של הפרופסורים אבידור והרפז.

פרופסור לנסקי הקים את האסכולה של המחקר בדבורים, בהאבקת גידולים חקלאיים על ידי דבורים והקים דורות של מגדלים, מדריכים וחוקרים.


Department Of Entomology
The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment
P.O Box 12, Rehovot 76100, ISRAEL

                                                                                         


Head, Bee Research Laboratory: 1962-1975
Director, Triwaks Bee Research Center: 1976-1997

Research Areas:

  • Biology of the Honeybee, Beekeeping, Pollination

Teaching:

  • Biology of the Honeybee, Beekeeping and Hive Products

Research Interests:

  • Reproduction and swarming of bee colonies
  • Pheromonal inhibition of the construction of swarming and cells
  • Alarm pheromones of workers and queens.
  • Attraction of honeybees to flowers (Citrus, Cucurbits).
  • Management of bee colonies for pollination and honey production in the subtropics.
  • Monitoring and control of Varroa jacobsoni and Nosema apis in bee colonies.
 

 
Back to Entomology homepage
Page last updated: January 2003
                                                                                                               

© All rights reserved to The Hebrew University of Jerusalem