הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית האוניברסיטה העברית בירושלים

הנחיות להכנת תכנית עבודת גמר

בעמוד הראשון יופיעו הנתונים הבאים:

בראש העמוד – "תכנית עבודת גמר המוגשת לאישור".

מתחת לכותרת הנ"ל יופיעו:

בעמודים הבאים תיערך תכנית-העבודה בהתאם לסעיפים הבאים:

א. שם העבודה.

ב. הצגת הבעיה: סעיף זה יתאר בקיצור מהי הבעיה שהתלמיד מבקש לחקור בעבודה בצורה מובנת ובהירה לאיש מקצוע שאיננו קרוב לנושא, ומה ידוע על כך בספרות עד כה.

ג. חדשנות – מה החידוש של המחקר המוגש בהשוואה לידוע בסיפרות.

ד. השערות ומטרות העבודה: יש לפרט בקצרה את השלבים ואת השיטות שבהם ינקוט התלמיד במהלך העבודה בצרוף לוח זמנים משוער.

ה. לוח זמנים משוער בסעיפים השונים של העבודה.

ו. רשימת סיפרות.

ז. התלמיד יציין איזה חלק בעבודה נעשה על ידו.

ח. תלמיד העורך ניסויים בבני אדם ו/או בבע"ח במסגרת עבודת המחקר בלבד, חייב להשתלב בנושא האתיקה של שימוש בחיות במעבדה ולקבל הסמכה רשמית בנושא לפי חוק צער בע"ח.

את תכנית העבודה יש להגיש בשפה העברית ב-4 עותקים לאישור ראש החוג כשהיא חתומה ע"י המדריך.
התכנית צריכה להגיע למזכירות לע"ה, לא יאוחר מתקופת הרישום לסמסטר השלישי ללימודיך.

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ק.ג. עיצוב - בניית אתרים