החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים. טל' 08-9489219, פקס' 08-9466794

קריטריונים לשיפוט עבודת גמר מוסמך

ציון עבודת הגמר (העבודה הכתובה) מהווה 40% מהציון הסופי של תואר המוסמך.

להלן הקריטריונים שמשמשים את השופטים והמנחים להערכת העבודה.

חלק א' (90%)

( 25% ) 1. הצגת הנושא, סקירת הספרות הרלוונטית, וניסוח מטרות המחקר.

( 15% ) 2. תאור שיטות העבודה והצדקת בחירתן.

( 25% ) 3. הצגת התוצאות וניתוחן הקפדני.

( 25% ) 4. מסקנות ודיון – (האם הדיון מקיף, בקורתי ומקורי?)

חלק ב' (10%)

למנחה בלבד

מהי מידת העצמאות והמקוריות של התלמיד, בניסוח שאלות המחקר, בצוע העבודה, ניתוח הנתונים וכתיבת החיבור?

לבוחנים בלבד

דיוק והגהות, הקפדה על הגשה מדויקת של ספרות, טבלאות, שרטוטים ותמונות.

 

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב